Všeobecné podmínky Rybářského spolku Šupina pro dětské tábory

 

 

Přihlašování na tábor a přihlášky:

 

Dítě je na tábor přihlášeno pouze řádným vyplněním přihláškového formuláře.

V případě zájmu o přihláškový formulář nás od .......2022 kontaktujte na email 

rs-supina@seznam.cz

 

Nezapomeňte uvést jméno a příjmení dítěte, rodné číslo,  jeho věk a číslo turnusu .

I.turnus                                                                                                      

II.turnus        

 

Následně Vám bude zaslána závazná přihláška s variabilním symbolem. Vy jí vyplníte, vytisknete, podepíšete 

a odešlete zpět na email rs-supina@seznam.cz ,

nebo poštou na adresu :

Rybářský spolek Šupina,  Ježkovice128, 68304 Drnovice

 

Pokud bude mít zákonný zástupce zvláštní požadavek, pro který není v přihlášce vyhrazené místo, může je individuálně dohodnout s pořadatelem tábora před jeho započetím, 

nejdéle 14 dní před zahájením tábora.

 

V den nástupu dítěte na tábor odevzdáte hlavnímu táborovému vedoucímu v obálce tyto 

3 dokumenty:

 - Nástupní list dítěte na tábor 

 - Kopii posudku o zdravotní způsobilosti + kopii průkazu pojištěnce

 - Souhlas zákonných zástupců

viz.  Dokumenty ke stažení

 

Bez nástupního listu , posudku o zdravotní způsobilosti

a souhlasu zákonných zástupců nebude dítě do tábora přijato !!!!!!!

 

 

Ceny, způsob úhrady a vrácení platby:

 

Ceny táborových pobytů jsou vždy uvedeny na webových stránkách www.rs-supina.cz 

V ceně pobytu je zahrnuto ubytování v podsadových stanech, strava pětkrát denně, pitný režim, náklady na zajištění programu, odměny do soutěží, úrazové připojištění.

Úhradu pobytu proveďte na účet České spořitelny 4206479369/0800, pod přiděleným variabilním symbolem a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Platba by měla být uhrazena co nejdříve po odeslání přihlášky, nejpozději však do 20.4.2021 V případě, že v tomto termínu nemůžete platbu provést, kontaktujte provozovatele, aby jste se dohodli na termínu splatnosti podle Vašich možností. V případě, že platba nebude provedena v termínu splatnosti (bez udání důvodů), považuje se objednávka za zrušenou a objednaná místa mohou být nabídnuta dalším zájemcům.

Jestliže potřebujete vystavit fakturu, zašlete nám s přihláškou údaje pro fakturaci (IČO, adresu zaměstnavatele, popř. objednávku zaměstnavatele či jiné údaje, které jsou potřebné uvést ve faktuře, …).

Zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit přihlášení dítěte na tábor formou zaslání doporučeného dopisu. Pro určení termínu zrušení je rozhodující datum na poštovním razítku.

 

Sankce za zrušení v závislosti na termínu zrušení jsou následující:

 

-          Zrušení do 60 dnů před nástupem na pobyt                                 100 Kč

-          Od 59 – 45 dnů                                                                             150 Kč

-          Od 44 – 30 dnů                                                                              200 Kč

-          Od 29 – 15 dnů                                                                              25 % platby

-          Od 14 – 7 dnů                                                                                50 % platby

-          Od 6 dnů a při nenastoupení                                                         100 % platby

 

 

Zrušení pobytu:

 

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit pobyt dítěte na táboře na základě hrubého porušení táborového řádu, jakým je kouření, užívání alkoholu nebo jiných omamných látek, šikana jiných účastníků tábora, opakované neuposlechnutí pokynů personálu tábora, nebo na základě hygienického omezení (např. vši). Ve všech výše uvedených případech není možné nárokovat vrácení uhrazené ceny.

Pobyt lze rovněž ukončit v průběhu již probíhajícího pobytu z vůle zákonného zástupce. V těchto případech nevzniká nárok na vrácení zaplacené částky za pobyt.

Tábor může být odvolán z důvodu zásahu vyšší moci (např. zničení táborového areálu přírodním živlem). V takovém případě bude vrácená plná částka, na jiné plnění nevzniká nárok.

 

Odpovědnost:

 

Účastník tábora je povinen respektovat čas nástupu a odjezdu, resp. ukončení pobytu. Při opožděném nástupu nebo předčasném odjezdu nevzniká nárok na vrácení nečerpané částky. Tábor neručí za škody vzniklé svévolným jednáním nebo nerespektováním Táborového řádu nebo pokynů vedoucích.                

Zákonný zástupce nese odpovědnost za škody způsobené svými dětmi, které způsobí úmyslně, nedbalostí, či jinou činností, která je v rozporu s táborovým řádem.

Zákonný zástupce souhlasí s Táborovým řádem a má  povinnost s ním seznámit účastníka táboru. 

 

 

Na tábor se nedoporučuje dávat dětem mobilní telefony, drahou elektroniku, šperky či jiné cenné předměty. V případě přítomnosti takových to věcí , nenese provozovatel za případnou ztrátu či odcizení žádnou odpovědnost.               

 

Všeobecná ustanovení:

 

Podpisem závazné přihlášky potvrzuje zákonný zástupce, že jsou mu tyto podmínky známy, souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá. Zároveň dává souhlas s použitím fotografií pořízených v rámci tábora k prezentaci na webu Rybářského spolku Šupina             

 

Zákonný zástupce odesláním přihlášky uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. v rozsahu, v jakém jsou uvedeny na přihlášce 

a souhlas s využitím rodného čísla podle § 13c zákona 133/2000 Sb. pro účely účasti dítěte na táborovém pobytu.  Správcem osobních údajů je Rybářský spolek Šupina. Údaje budou uchovávány po dobu 5 let, jak vyžaduje zákon, a budou použity výlučně za účelem účasti dítěte na táborovém pobytu. Zákonný zástupce se tímto dle zákona poučuje, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat.

 

 

Podmínky jsou platné od  01. 01. 2016

 

David Vašek

Předseda Rybářského spolku Šupina