Táborový řád

 

            Každý účastník tábora:

 

            1. se bude řídit pokyny hlavního vedoucího (HV), kteréhokoliv oddílového vedoucího

                (OV) či kterékoli dospělé osoby z personálu tábora

 

            2.  se bez vědomí a svolení svého OV i HV nesmí vzdálit z areálu tábora,bez souhlasu

                OV (samovolně) se nesmí vzdálit z místa činnosti oddílu

 

            3.  dodržuje táborový řád a režim dne

 

            4.  v době nočního klidu (od večerky do budíčku) musí být ve svém stanu

 

            5.  se bude ke všem účastníkům tábora chovat přátelsky, fyzické či psychické útoky

                (šikana) směrem k ostatním účastníkům nebudou tolerovány

 

            6.  je povinen udržovat svůj stan i všechny ostatní prostory tábora v čistotě

 

            7.  nahlásí každý úraz, klíště či jakékoliv zdravotní problémy oddílovému vedoucímu

                nebo zdravotníkovi

 

            8.  nepoškozuje úmyslně zařízení tábora, zapůjčené hry či sportovní náčiní, případnou

                 způsobenou škodu je povinen uhradit (případnou ztrátu či poškození ihned nahlásí

                 svému OV)

 

            9.  si bude hlídat své cenné věci (mobil, fotoaparáty, … - tyto cenné věci se

                 nedoporučuje na tábor vozit), za případnou ztrátu nenesou žádnou zodpovědnost OV,

                 HV ani provozovatel, finanční obnos si může uložit k HV na začátku tábora

 

            10. nesmí rozdělávat oheň bez souhlasu a přítomnosti některého z vedoucích

 

            11. dodržuje zákaz kouření, pití alkoholu i užívání jiných omamných a návykových

                  látek (v areálu tábora i mimo něj)

 

            12. návštěvy dětí mají povolený vstup do areálu tábora pouze po dohodě s hlavním

                  vedoucím čí zástupcem hlavního vedoucího.

 

            13. koupání mimo areál tábořiště je bez svolení a dozoru OV PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO !!

 

            14. potápění se během koupání v jezerech je  PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO !!